Errore
  • RokGallery Module: The PHP Sqlite PDO driver is needed but not installed.
Sabato, Luglio 13, 2024
Le Coordinate del Tuo Futuro
Via Zustovič 6, 6310 Isola - Izola, Slovenia - tel.: (+386) 5 663-11-00
IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV   1. SPLOŠNO O UPRAVLJAVCU SCUOLA MEDIA PIETRO COPPO-SREDNJA ŠOLA PIETRO COPPO Isola-Izola, Via Zustovič 6-Zustovičeva ulica 6, 6310 Isola-Izola(v nadaljevanju: javni zavod)   Zakoniti zastopnik:                     Alberto Scheriani - Ravnatelj Kontaktni podatki upravitelja: Zustovičeva ulica 6, 6310 Izola                                                       alberto.scheriani@guest.arnes.si Skrbnik osebnih podatkov:         Saša Geissa, Zustovičeva ulica 6, Izola                                                           sasageissa@hotmail.com   Ta izjava o varstvu osebnih podatkov velja za obdelavo vseh osebnih podatkov v javnem zavodu in se nanaša na osebne podatke dijakov, njihovih zakonitih zastopnikov (za ml. dijake), poslovnih partnerjev in fizičnih oseb, s katerimi javni zavod sodeluje pri izvajanju svoje dejavnosti in poslanstva. Namen izjave je seznaniti uporabnike o načinu obdelave osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation) in zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.   Javni zavod se zaveda pomembnosti in vrednosti osebnih podatkov in se trudi zagotoviti zakonito, ustrezno in varno obdelavo osebnih podatkov.   2. OPREDLITEV POJMOV Za opredelitev pojmov v zvezi z osebnimi podatki se uporablja 4. člen Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR).   3. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV Javni zavod obdeluje osebne podatke: -           na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju: evidenca prijavljenih kandidatov za vpis, evidenca vpisanih ter evidenca vpisanih po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah, osebni list, ki se vodi za vsakega dijaka od vpisa do končanja izobraževanja oziroma do izpisa, matična knjigo, ki obsega splošne podatke o vpisanih, o poteku njihovega izobraževanja od vpisa do dokončanja izobraževanja oziroma do izpisa, evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih, o zapisnike sej šolske poklicne maturitetne komisije, komisije za strokovni izpit, o zapisnike o poklicne maturi in zaključnega izpita, o poročilo o poklicni maturi in zaključnega izpita, zapisnike o izpitih, ki obsegajo prijavo k izpitu, potek izpita in doseženo oceno, o evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba, evidenca odraslih, ki se izobražujejo, in evidenca odraslih, ki opravljajo izpite, evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja, o evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju. -           na podlagi drugih zakonov in podzakonskih predpisov ( zlasti  Zakon o maturi, Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju izobraževanja – ZPIMVI, Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, Pravilnik o zaključnem izpitu) -           za  namen izvajanja pogodb, -           na podlagi soglasja dijaka oz. soglasja druge osebe za obdelovanje osebnih podatkov. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov ml. dijakov podajo starši ali skrbniki. Osebni podatki, ki so bili zbrani na podlagi privolitve oz. soglasja, bodo shranjeni v elektronski obliki ali fizični zbirki osebnih podatkov. Javni zavod te podatke zbira, upravlja in obdeluje v okviru danega soglasja oz. privolitve in zgolj za namen, za katerega so bili podatki posredovani. Oseba, ki je podala privolitev, lahko to kadarkoli  prekliče.  Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred njenim preklicem.   4. ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV Osebni podatki, ki jih javni zavod zbira na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, se hranijo trajno v skladu s predpisi, razen če zakon ne določa drugače. Osebni podatki, ki so bili zbrani za namen izvajanja pogodbe ali na podlagi soglasja bodo hranjeni toliko časa, kolikor je to potrebno za realizacijo določenega namena ter v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje skladnosti z GDPR. Javni zavod bo upošteval določbe o zastaranju pogodbenih obveznosti oz. preklic danega soglasja za obdelavo osebnih podatkov. Po preteku časa hrambe se osebni podatki: -           Varno izbrišejo oziroma uničijo -           Arhivirajo v skladu z zakonom   5. KDO IMA DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV Dostop do osebnih podatkov imajo zaposleni javni uslužbenci vendar zgolj v obsegu, ki je nujen za izvedbo njihovih nalog. Vsi zaposleni so zavezani k zaupnosti in varovanju osebnih podatkov. Tretje osebe bodo lahko dostopale do osebnih podatkov samo, če: - so pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov, ki morajo zagotoviti zadostna jamstva za izvedbo tehničnih in organizacijskih ukrepov za obdelavo osebnih podatkov. Prav tako morajo zagotavljati varstvo pravic posameznika na katerega se nanašajo osebni podatki. Pogodbeni obdelovalci ne smejo prenesti obdelavo na drugega obdelovalca brez predhodnega soglasja šole. Zaposleni pri pogodbenem izvajalcu morajo biti zavezani k zaupnosti. - če bodo izkazali zakoniti interes za dostop do osebnih podatkov - bo predhodno pridobljeno izrecno pisno soglasje.   6. ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV. Javni zavod ima sprejet Pravilnik o varstvu osebnih in podatkov s katalogom zbirk osebnih podatkov z dne  25.5. 2018,  ki določa ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov. Javni zavod vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov.   7. PRAVICE IZ NASLOVA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV Oseba, na katero se nanašajo osebni podatki (oz. zakoniti zastopnik ali skrbnik za ml. dijaka) ima pravico zahtevati od javnega zavoda  podatek ali se v zvezi z njo obdelujejo osebni podatki in tudi za kateri namen se obdelujejo, vrste osebnih podatkov, uporabnike, predviden rok hrambe. Oseba ima pravico zahtevati popravek  ali izbris osebnih podatkov, lahko pa tudi omejitev njihove uporabe. Oseba ima tudi pravico do ugovora v zvezi z obdelavo podatkov in pravico do vložitve pritožbe pri nacionalnem nadzornem organu na naslovu Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na gp.ip@iprs.si. V zvezi z uveljavljanjem pravice do varstva osebnih podatkov se posameznik lahko obrne na skrbnika osebnih podatkov na naslov  sasageissa@hotmail.com.   8. SKRBNIK OSEBNIH PODATKOV Upravitelj je na podlagi 37. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) za skrbnika osebnih podatkov imenoval Saša Geissa, Zustovičeva ulica 6, Izola. Kontakt: sasageissa@hotmail.com. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na neodvisen način pomaga pri zagotavljanju skladnosti obdelave osebnih podatkov s pravili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)  ter predpisov, ki urejajo obdelavo in varstvo osebnih podatkov. Njena naloga je tudi odgovarjanje na zahtevke posameznikov v zvezi z obdelavami njihovih podatkov ter vzdrževanje določene komunikacije z državnim nadzornim organom za varstvo osebnih podatkov (informacijski pooblaščenec).    9. OBJAVA Ta izjava se objavi na spletni strani upravitelja.   Ravnatelj: Prof. Alberto Scheriani   V Izoli,  15.4.2019 
Šolski koledar
Insegnante Materie Indirizzo e-mail Scheriani Alberto, Preside   Scienze sociali alberto.scheriani@guest.arnes.si Babič Erika Biblioteca erika.babic@guest.arnes.si   Baruca Nadine Materie professionali Capoclasse 2E/ED nadine.baruca@gmail.com Brec Vanja Lingua slovena brec.vanja@pietrocoppo.si De Simone Franco   Geografia, Storia, Lingua italiana   franco.de-simone@guest.arnes.si Eler Lara Lingua italiana Capoclasse 1E/ED laraeler98@gmail.com   Furlan Mirjam Lingua slovena   mirjam_furlan_brec@t-2.net Grbac Fulvia Arte, Materie professionali   grbac@pietrocoppo.si   Hodžić Emerik Matematica Capoclasse 3E/ED emerik@gmail.com Hodžić Jakob   Materie professionali Capoclasse 1 PROF -A jakob.hodzic@gmail.com   Jelovaz Christian Fisica, materie professionali christian@pietrocoppo.si   Marc Ivan Materie professionali   ivanmarc60@yahoo.it Mermolja Karin Materie umanistiche Capoclasse 4E/ED karin.mermolja@gmail.com         Radojkovič Jan   Educazione sportiva Capoclasse 2PROF jan.radojkovic3@gmail.com Sabadin Veronika Materie professionali veronika.sabadin@guest.arnes.si Sirk Tarita Lingua inglese Capoclasse 1 PROF -B tarita.sirk@gmail.com Sironi Ana   Consulente scolastica, materie umanistiche   ana.sironi@guest.arnes.si Stancich Gianfranco Organizzatore della pratica gianfrancostanc@gmail.com Škerlič Maurizio Materie professionali maurizio.skerlic@guest.arnes.si Lea Viler Materie professionali nemac.lea@gmail.com Vitošević Sandra Lingua inglese   sandra.vitosevic@guest.arnes.si Vlahovič Vesna Lingua slovena Capoclasse 3PROF vesna.vlahovic@guest.arnes.si Zennaro-Mojškerc Mirjana Chimica, Biologia, Scienze naturali, materi professionali Capoclasse 1ITP mirjana.zennaro@guest.arnes.si
Pubblicazione scolastica 2016/2017 Allegati: PUBBLICAZIONE SCOLASTICA 2016-2017.pdf1468 kB2016-10-04 12:26
Con il termine "Newsletter" si intende una comunicazione inviata:
- per email in formato HTML (e/o testuale);
- accompagnata da immagini e grafica;
- con periodicità (indicativa) settimanale ed
- a titolo gratuito;
per mezzo della quale la scuola media Pietro Coppo di Isola porterà a conoscenza dei propri lettori/iscritti:
- le notizie di maggior rilievo trattate;
- inviti e/o segnalazioni per rappresentazioni, corsi, riunioni ed eventi in genere che riguardano la scuola media Pietro Coppo di Isola.
Trattamento dei dati personali L' indirizzo e-mail fornito sarà trattato elettronicamente nel rispetto della massima riservatezza e utilizzato per l'erogazione della newsletter contenente informazioni di cui sopra e alla quale ci si può registrare utilizzando l'apposito form inserito nella pagina da cui è stata richiamata questa informativa.
Il dato obbligatorio per l'erogazione del servizio newsletter della scuola media Pietro Coppo di Isola è l'indirizzo E-mail. Si rende noto che per nessun motivo l'E-mail sarà ceduto a terzi. Il sistema di sottoscrizione prevede un meccanismo cosiddetto Double Opt-In che prevede la conferma a tale iscrizione cliccando su un link apposito nell'email di notifica che verrà inviata al momento dell'iscrizione stessa. Questo è il sistema più sicuro e rispettoso dell'utente perchè evita sottoscrizioni non autorizzate e possibili errori di battitura dell'indirizzo email. Potrai esercitare il relativo diritto di cancellare la tua iscrizione in qualsiasi momento, tramite un collegamento presente in ogni nostra newsletter oppure mediante il link http://pietrocoppo.net/it/component/content/article.html?id=168 .
Accettando le presenti condizioni si autorizza espressamente la scuola media Pietro Coppo di Isola all'invio di quanto sopra e nelle modalità sopra descritte.

Altri articoli...

  1. sabato, 12 aprile 2014 11:45
  2. lunedì, 16 dicembre 2013 19:10
  3. mercoledì, 02 ottobre 2013 11:11
  4. martedì, 09 luglio 2013 08:58

 

Nell' aula di biologia-chimica si svolgono le lezioni di chimica, biologia, scienze naturali, tecnica commerciale e gestione alberghiera. Nell’aula troviamo vetreria di laboratorio, microscopi con preparati microscopici , reagenti chimici  chiusi nell’ armadio blindato, libri didattici di scienza, atlanti scientifici e kit per analisi.

RSS2

Recapiti Telefonici

segreteria  (+386) 5 663-11-00
presidenza  (+386) 5 663-11-01
consulenza scolastica  (+386) 5 663-11-03
sala insegnanti  (+386) 5 663-11-05
biblioteca  (+386) 5 663-11-06
officina  (+386) 5 663-11-07
fax  (+386) 5 663-11-08

La scuola media Pietro Coppo gode del sostegno finanziario del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana per il tramite dell'Unione Italiana.

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente al sito di memorizzare informazioni sulla tua visita, come la tua lingua preferita e altre impostazioni. Ciò può facilitare la tua visita successiva e aumentare l'utilità del sito a tuo favore. I cookie svolgono un ruolo importante. Senza di essi, l'utilizzo del Web sarebbe un'esperienza molto più frustrante.

I cookie vengono utilizzati per vari scopi. Li utilizziamo, ad esempio, per memorizzare le tue preferenze per SafeSearch, per rendere più pertinenti gli annunci che visualizzi, per contare il numero di visitatori che riceviamo su una pagina, per aiutarti a registrarti ai nostri servizi e per proteggere i tuoi dati.